grondslag - asbest
onderzoek_bodem
bodem_onderzoek

Projectmanagement

In het kader van grootschalige gebiedsontwikkeling, bouwprojecten of voor bepaalde bedrijfsonderdelen kan projectmanagement op het gebied van ‘bodem’ een aanzienlijke meerwaarde betekenen.

De projectmanagers van Grondslag kunnen u bijstaan in het vakgebied bodem in al zijn facetten. De projectmanager is in te zetten als directievoerder, als coördinator voor milieugerelateerde zaken, als aanspreekpunt voor uw eigen medewerkers of als vraagbaak. De projectmanager kan zowel een adviserende rol als een aansturende rol bekleden.

Deskundig en oplossingsgericht – voordeel in tijd en kosten
Goed inzicht in het werkveld bodem verkleint het risico op uitloop qua tijd of onvoorziene kosten. De projectmanager heeft kennis van de geldende wet- en regelgeving, heeft inzicht in de benodigde procedures en heeft kennis van zaken met betrekking tot de uitvoer van bodemonderzoek, bodemsanering, grondstromen etc. Daarbij kan de projectmanager van Grondslag snel schakelen indien blijkt dat bepaalde zaken nog dienen te worden uitgevoerd, als bodemonderzoek, het opstellen van een saneringsplan, het aanvragen van vergunningen of het uitvoeren van partijkeuringen.

Referentieprojecten
Grondslag heeft ruime ervaring op het gebied van projectmanagement, voor zowel (semi)-overheid als particuliere ondernemingen. Hieronder zijn twee lopende projecten beschreven:

Tweede Coentunnel

Voor de aanleg van de Tweede Coentunnel is in opdracht van Coentunnel Construction vof een projectmanager aangesteld. De werkzaamheden van de projectmanager zijn (geweest):

• inventarisatie van de bestaande (water)bodemonderzoeksgegevens in relatie tot de    toekomstplannen;
• coördinatie en uitvoer verkennend onderzoek landbodem en waterbodem;
• coördinatie en uitvoer nader onderzoek landbodem en waterbodem;
• aansturen en begeleiden bodemsaneringen, inclusief contacten met bevoegd gezag;
• advisering en coördinatie bij bodemgerelateerde calamiteiten;
• aanspreekpunt en vraagbaak voor medewerkers.

Nuts- & Kabelbedrijven

Voor de aanleg van kabels, leidingen en riolering vinden werkzaamheden plaats in de bodem. In verband met behoefte aan meer capaciteit en kennis bij opdrachtgever en aannemer worden externe bodemadviseurs ingehuurd. Grondslag levert projectmanagers, met als taken:

• opvragen en beoordelen bodemonderzoeksgegevens;
• advisering omtrent voorgenomen werkzaamheden (meldingen/vergunningen, veiligheidsklasse en    materiaalkeuze leidingen);
• coördinatie uitvoer bodemonderzoek;
• coördinatie opstellen saneringsplan / plan van aanpak;
• uitvoeren/aanvragen meldingen en vergunningen (met name BUS-saneringen);
• advisering bij bodemgerelateerde calamiteiten;
• geven lozingsadviezen;
• ondersteuning risicolocaties (communicatie naar belanghebbenden);